Rydding/hogst ved kraftlinje

Rydding av kraftlinje
Regelverket rundt rydding av kraftlinjer er regulert i Forskrift om Elektriske Forsyningsanlegg fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 20. desember 2005. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2006 med hjemmel i lov 24. mai 1929 om Tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Ryddemetode skal vurderes ut fra både økonomiske og tekniske forhold samt av hensyn til miljø og omgivelser.

FE har via grunneieravtalene skaffet seg nødvendige tillatelser/rettigheter fra grunneiere og eventuell forvaltningsmyndighet for rydding av vegetasjon og annet vedlikehold av linjer.

Hogst nær kraftlinje
Å komme bort i strømførende høyspentlinjer under skogsarbeid kan få alvorlige konsekvenser for liv og helse. For at hogst skal skje uten risiko skal netteier kontaktes dersom maskinen skal stilles opp/brukes nærmere linja enn 30 meter. Følgelig er det også viktig at tømmerlunner etableres med en avstand til linjene på minimum 30 meter.

Ved hogst nær FEs kraftlinjer skal FE kontaktes for å få anvist nødvendige sikkerhetstiltak. Dersom FE ikke er kontaktet, eller de gitte sikkerhetstiltak ikke blir fulgt, og strømnettet blir skadet - vil den som har utført hogsten bli ansvarlig. FE vil da fakturere utbedring av skaden.
 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00